Antivirus C – Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Dne 19.6.2020 podepsal prezident České republiky zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto zákona je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru a pomoci zaměstnavatelům v podobě prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Jaké jsou podmínky nároku na prominutí pojistného


Na začátek je důležité říci, že splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje za každý kalendářní měsíci zvlášť. Je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní, naopak v jiném měsíci podmínky splní a prominutí pojistného uplatní. Jak je výše uvedeno, pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen.


- Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Ten bude na výše uvedené měsíce upraven.


- Pojistné se promíjí ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu, tj. se promíjí pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.


- Snížení pojistného je možné u zaměstnavatele, který nezaměstnává v posledním dni kalendářního měsíce více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského pojištění. Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují, například z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady a jiných překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď.


- Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z výše uvedených měsíců, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31.3.2020 nesnížil o více než 10 %.


- Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více jak 10 %.


- Zaměstnavatel odvedl pojistné, které platí jeho zaměstnanci ve výši 6,5 % ze svých vyměřovacích základů, za každý z výše uvedených měsíců ve lhůtě splatnosti a ve výši uvedené na přehledu za příslušný kalendářní měsíc.


- Zaměstnavatel za měsíc, ve kterém uplatňuje prominutí pojistného, nečerpal prostředky z tzv. jiného programu Antivirus.


- Maximální výše vyměřovacího základu za zaměstnance, ze kterého je možné prominout pojistné je 52 253 Kč. Tedy číní-li vyměřovací základ zaměstnance např. 80 000 Kč, sníží se úhrn vyměřovacích základů za tohoto zaměstnance jen o 52 253 Kč.

Kdo nemá nárok na prominutí pojistného


- Jsou to zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce, jedná se například o stát, územní samosprávné celky, státní fond, příspěvkové organizace, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí a další.


- Poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19.


- Zaměstnavatel, který nebyl k 1. červnu 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

Termín uplatnění prominutí pojistného a opravy přehledu


Zaměstnavatel, který již podal přehled za měsíc červen, červenec a srpen, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného, pokud prominutí na podaném přehledu neuplatnil, anebo později zjistil, že si u zaměstnance mohl uplatnit odpočet z vyššího vyměřovacího základu, než si uplatnil.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp

Na základě programu „pětadvacítka“ mají OSVČ, kterým výkon jejich činnosti zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související opatření vlády nárok na výplatu kompenzačního bonusu až do vý