Antivirus C – Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Dne 19.6.2020 podepsal prezident České republiky zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto zákona je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru a pomoci zaměstnavatelům v podobě prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Jaké jsou podmínky nároku na prominutí pojistného


Na začátek je důležité říci, že splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje za každý kalendářní měsíci zvlášť. Je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní, naopak v jiném měsíci podmínky splní a prominutí pojistného uplatní. Jak je výše uvedeno, pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen.


- Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Ten bude na výše uvedené měsíce upraven.


- Pojistné se promíjí ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu, tj. se promíjí pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.


- Snížení pojistného je možné u zaměstnavatele, který nezaměstnává v posledním dni kalendářního měsíce více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského pojištění. Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují, například z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady a jiných překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď.


- Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z výše uvedených měsíců, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31.3.2020 nesnížil o více než 10 %.


- Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více jak 10 %.


- Zaměstnavatel odvedl pojistné, které platí jeho zaměstnanci ve výši 6,5 % ze svých vyměřovacích základů, za každý z výše uvedených měsíců ve lhůtě splatnosti a ve výši uvedené na přehledu za příslušný kalendářní měsíc.


- Zaměstnavatel za měsíc, ve kterém uplatňuje prominutí pojistného, nečerpal prostředky z tzv. jiného programu Antivirus.


- Maximální výše vyměřovacího základu za zaměstnance, ze kterého je možné prominout pojistné je 52 253 Kč. Tedy číní-li vyměřovací základ zaměstnance např. 80 000 Kč, sníží se úhrn vyměřovacích základů za tohoto zaměstnance jen o 52 253 Kč.

Kdo nemá nárok na prominutí pojistného


- Jsou to zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce, jedná se například o stát, územní samosprávné celky, státní fond, příspěvkové organizace, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí a další.


- Poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19.


- Zaměstnavatel, který nebyl k 1. červnu 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

Termín uplatnění prominutí pojistného a opravy přehledu


Zaměstnavatel, který již podal přehled za měsíc červen, červenec a srpen, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného, pokud prominutí na podaném přehledu neuplatnil, anebo později zjistil, že si u zaměstnance mohl uplatnit odpočet z vyššího vyměřovacího základu, než si uplatnil.

© 2019 by Tax 4 Accounting s.r.o.