COVID-19 a pracovněprávní souvislosti

V souvislosti se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 přijala vláda celou řadu krizových opatření. Důsledkem těchto opatření je například uzavření obchodů a omezení či úplné utlumení některých provozů. S vládními restrikcemi souvisejí také pracovněprávní aspekty, jejichž výčet můžete nalézt níže:


Překážky na straně zaměstnavatele:


- Dočasného uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných na základě krizového zákona, jako je např. uzavření posiloven, obchodů s oblečením nebo restaurací. V tomto případě se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce. Zaměstnancům náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 100% průměrného výdělku.

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti (tzv. Programu Antivirus) bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům z 80% uhrazena.

- Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků. Tedy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo služeb. V tomto případě náleží zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu ve výši 60% průměrného výdělku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.

- Nepřidělování práce zbylým zaměstnancům z titulu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců např. z důvodu karantény nebo péče o dítě či dočasné pracovní neschopnosti. V této situaci náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši 100% průměrného výdělku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.

- Prostoj nebo-li zaměstnavatel nemůže přidělovat práci v důsledku výpadku vstupů (např. dodávky surovin, služeb, součástek atd.). Zaměstnancům v tomto případě náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 80%průměrného výdělku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.

Překážky na straně zaměstnance:


- Zaměstnanci byla nařízena karanténa. Jedná se o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. V tomto případě náleží za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy nebo platu ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku. Od 15 kalendářního dne pak nemocenská, která je vyplácena okresní správou sociálního zabezpečení.

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti (tzv. Programu Antivirus) bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena.

- Nemoc zaměstnance. Zaměstnanec byl z důvodu nemoci uznán dočasně práce neschopným. Jedná se o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Za prvních 14 kalendářních dní náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku. Od 15 kalendářního dne pak nemocenská, kterou vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.


- Péče o dítě mladší než 10 let. Pokud musí zaměstnance pečovat o dítě mladší 10-ti let z titulu uzavření školského zařízení, náleží zaměstnanci ošetřovné a to za 9 kalendářních dní, v případě samoživitelů nebo samoživitelek je to 16 kalendářních dní.

Ošetřovné je ve výši 60% denního vyměřovacího základu.

Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parlamentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii COVID-19.

- Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných orgánem ochrany veřejného zdraví jako je MZ nebo KHS. Tedy například dojde-li k uzavření obce z rozhodnutí orgánu veřejného zdraví, jedná se o důležitou osobní překážku na straně zaměstnance a náleží mu za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy nebo platu ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 15 kalendářního dne pak nemocenská, kterou vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.

Jak jinak mohou zaměstnavatel postupovat:


1) Zaměstnavatel se může dohodnou se zaměstnancem na práci z domova tzv. Home office. Vzhledem k tomu, že se jedná o dohodu, na změnu místa výkonu práce není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit. Pravidla práce z domu by měla být upravena interním předpisem.


2) Zaměstnavatel může provést vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím seznámit zaměstnance. Je možné také přidělit zaměstnance na jinou práci, pokud spadá do druhu práce sjednané v pracovní smlouvě nebo zaměstnance převést na jiný druh práce, ale to pouze s jeho souhlasem.


3) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené. Obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dní předem, pokud se nedohodne na kratší době. Bez dohody se zaměstnancem nemůže zaměstnavatel určit dovolenou, tzv. ze dne na den. Za poručení této povinnosti je možné udělit i pokutu.


4) Je také možné, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli na čerpání neplaceného volna.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp