Daňové novinky roku 2019 pro fyzické osoby, zaměstnavatele a zaměstnance

Výdajové paušály

Pro zdaňovací období roku 2019 byly navráceny stropy paušálních výdajů u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) a z příjmů z nájmu, tak jak je známe z roku 2017.

  • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslných živností (dle § 7 odst. 7 písm. a) ZDP) je paušál ve výši max. 1 600 000 Kč,

  • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných (dle § 7 odst. 7 písm. b) ZDP) je výdajový paušál ve výši max. 1 200 000 Kč,

  • u příjmů z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku (dle § 7 odst. 7 písm. c) ZDP) je paušál ve výši max. 600 000 Kč,

  • u příjmů ze samostatné činnosti (dle § 7 odst. 7 písm. d) ZDP) je paušál ve výši max. 800 000 Kč.

I v případě příjmů z nájmu dle § 9 ZDP dochází ke zvýšení limitu pro paušální výdaje z částky 300 000 Kč na 600 000 Kč.


Příjmy ze závislé činnost a srážková daň

Od 1.5.2019 dochází ke změně limitu pro vybírání srážkové daně u tzv. příležitostných příjmů ze závislé činnosti, jako je např. odměna za výkon funkce, odměna členů okrskových komisí a příjem z dohody o pracovní činnosti. Nový limit kopíruje minimální částku pro účast na nemocenském pojištění, která činí od 1.1.2019 částku 3 000 Kč.

Změna výpočtu superhrubé mzdy u poplatníků, u nichž se veřejné pojistné řídí právními předpisy Evropské unie, EHP nebo Švýcarska

Od 1.4.2019 došlo ke změně stanovení základu daně z příjmů u poplatníků, kteří jsou účastni veřejného pojištění v jiné zemi EU, EHP nebo Švýcarska. Nově se bude základ daně navyšovat o skutečné příspěvky zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění a nikoliv o tzv. hypotetické české pojištění jako doposud.


Změny v důsledku růstu minimální mzdy

Od 1.ledna 2019 se nám opět navýšila minimální mzda, a to na částku 13 350 Kč. V důsledku navýšení minimální mzdy dochází v roce 2019 k těmto změnám:


- Zvýšení slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) a to na maximální hranici 13 350 Kč za rok.


- Zvýšení hranice pro přiznání ročního daňového bonusu na dítě, a to ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. pro rok 2019 na částku 80 100 Kč. V případě uplatnění měsíčního daňového bonusu u záloh na daň z příjmu u zaměstnavatele, je nutné dosáhnout minimální výše měsíčního hrubého příjmu alespoň v částce 6 675 Kč.


- Zvýšení hranice pro úplné osvobození starobních důchodů ve výši 36 ti násobku minimální mzdy, což je 480 600 Kč. V případě, že roční důchod bude vyšší než tato částka, osvobození se v roce 2019 na ně nevztahuje.


- Zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění, které se rovná minimální mzdě. Pro rok 2019 bude tedy minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 803 Kč tj., 13,5 % z částky 13 350 Kč. Toto zvýšení se týká zaměstnanců a také osob bez zdanitelných příjmů.


- Hranice pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců se od 1.1.2019 zvyšuje na částku 3 000 Kč. Nově platí, že částky vyplacená na základě např. dohody o pracovní činnost ve výši do 2 999 Kč nebudou podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění.


Změny v důsledku růstu průměrné mzdy

Od 1. ledna 2019 se pro účely důchodového pojištění zvyšuje průměrná mzda, a to na částku 32 699 Kč. Vlivem růstu průměrné mzdy dochází k těmto změnám:


- Průměrná mzda je rozhodující pro výpočet solidárního zvýšení daně. To činí 7 % z rozdílu mezi 48násobkem průměrné mzdy a ročními aktivními hrubými příjmy poplatníka. Tedy příjmy ze zaměstnání a z podnikání. V případě měsíčního výpočtu zálohy na daň z příjmu se pak jedná o 7 % z rozdílu mezi měsíční hrubou mzdou a 4násobkem průměrné mzdy, tj. částky 130 796 Kč.


- Průměrná mzda je také důležitá pro stanovení maximálního a minimálního vyměřovacího základu pro odvody sociálního a zdravotního pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Pro veřejné zdravotní pojištění činí minimální vyměřovací základ 6násobek průměrné mzdy. Pro rok 2019 je to 196 194 Kč a tomu odpovídá i minimální měsíční záloha ve výši 2 208 Kč.


- Pro pojistné na sociální zabezpečení je minimální měsíční záloha stanovena ve výši 2 388 Kč, v případě vedlejší činnosti je ve výši 955 Kč. Maximální vyměřovací základ je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2019 tedy na částku 1 569 552 Kč.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp