Kompenzační bonus - podpora pro společníky s.r.o.

Aktualizováno: 16. 6. 2020

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.


Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení.


Pomoc je namířena pro aktivní společníky v čele malých s.r.o., nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Nárok na vyplacení bonusu vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad mírou obvyklou. Příkladem takového omezení je uzavření nebo omezení provozovny, karanténa či péče o dítě žadatele nebo jeho zaměstnance, omezení poptávky po výrobcích či službách nebo omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti.

Žádost o kompenzační bonus je nutné podat u místně příslušného finančního úřadu (dle adresy trvalého pobytu žadatele) a to nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Bonusové období je od 12. března do 30.dubna 2020 a od 1. května do 8. června 2020. Výše kompenzačního bonus činí 500 Kč za každý den kompenzačního období.

Subjektem kompenzačního bonusu je fyzická osoba, která je společníkem s.r.o. založeného za účelem dosažení zisku:


- které má maximálně dva společníky, fyzické osoby, jejíž podíl není představován kmenovým listem nebo,


- pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (manžel, manželka, partner podle zákona o registrovaném partnerství, sourozenec a příbuzní v řadě přímé), a jejich podíl není představován kmenovými listy.


Stejně jako u pětadvacítky nesmí být žadatel o kompenzační bonus:


- současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti např. na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o výkonu funkce jednatele).

- nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus.

- nesmí jít také o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ.

- nárok nevzniká ani společníkům v s.r.o., která byla v bonusovém období v úpadku, likvidaci nebo nespolehlivým plátcem z pohledu DPH.


Dále platí, že pro dosažení kompenzačního bonusu musí s.r.o. dosáhnout minimálního prokazatelného obratu 180 tis. Kč za rok 2019, nebo předpoklad dosažení takého obratu v letech 2020 a 2021. Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března 2020 aktivním společníkem dané firmy.

Pro více informací nebo pomoci při žádosti o kompenzační bonus nás neváhejte kontaktovat.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na základě programu „pětadvacítka“ mají OSVČ, kterým výkon jejich činnosti zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související opatření vlády nárok na výplatu kompenzačního bonusu až do vý