Liberační balíček III - Další opatření související s COVID-19

Vláda schválila na svém zasedání další balíček opatření souvisejících s pandemií COVID-19.


Odložení podání přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí až do konce roku 2020. Toto opatření je přijato v souvislosti s plánovaným zrušením daně z nabytí nemovitých věcí, jejíž zrušení je stále v legislativním procesu. Odložení podání a platby daně z nabytí má proto řešit situaci do doby, než bude zrušení daně z nabytí finálně schváleno.


Faktické posunutí lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období 2019 až do 18.8.2020. Pokud bude přiznání podáno a daň uhrazena do této lhůty, nebude finanční úřad vyměřovat žádné sankce s pozdním podáním či platbou. Pokud by se však daňový subjekt opozdil, sankce mu poplyne již od původní lhůty pro podání daňového přiznání. Je tedy třeba lhůtu dodržet. Zároveň se také fakticky posouvá lhůta pro oznámení osvobozeného příjmu do 18.8.2020.


Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.


Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)


Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.


Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod.


Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků (roušek, respirátorů, dezinfekcí) u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.


Pro více informací ohledně těchto nových opatření nás neváhejte kontaktovat.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp

Na základě programu „pětadvacítka“ mají OSVČ, kterým výkon jejich činnosti zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související opatření vlády nárok na výplatu kompenzačního bonusu až do vý