Změny v důsledku růstu minimální a průměrné mzdy pro rok 2020

Změny v důsledku růstu minimální mzdy 2020


Od 1.ledna 2020 se nám opět navýšila minimální mzda, a to na částku 14 600 Kč. V důsledku navýšení minimální mzdy dochází v roce 2020 k těmto změnám:


- Zvýšení slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) a to na maximální hranici 14 600 Kč za rok.


- Zvýšení hranice pro přiznání ročního daňového bonusu na dítě, a to ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. pro rok 2020 na částku 87 600 Kč. V případě uplatnění měsíčního daňového bonusu u záloh na daň z příjmu u zaměstnavatele, je nutné dosáhnout minimální výše měsíčního hrubého příjmu alespoň v částce 7 300 Kč.


- Zvýšení hranice pro úplné osvobození starobních důchodů ve výši 36 ti násobku minimální mzdy, což je 525 600 Kč. V případě, že roční důchod bude vyšší než tato částka, nadlimitní částka nad tuto výši se v roce 2020 zdaňuje.


- Zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění, které se rovná minimální mzdě. Pro rok 2020 bude tedy minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1,971 Kč tj., 13,5 % z částky 14 600 Kč. Toto zvýšení se týká zaměstnanců a také osob bez zdanitelných příjmů.


- Hranice pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců činí pro rok 2020 částku 3 000 Kč. Částky vyplacená na základě např. dohody o pracovní činnost ve výši do 2 999 Kč nebudou podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění.


Změny v důsledku růstu průměrné mzdy 2020


Od 1. ledna 2020 se pro účely důchodového pojištění zvyšuje průměrná mzda, a to na částku 34 835 Kč. Vlivem růstu průměrné mzdy dochází k těmto změnám:


- Průměrná mzda je rozhodující pro výpočet solidárního zvýšení daně. To činí 7 % z rozdílu mezi 48násobkem průměrné mzdy (1 672 080 Kč) a ročními aktivními hrubými příjmy poplatníka. Tedy příjmy ze zaměstnání a z podnikání. V případě měsíčního výpočtu zálohy na daň z příjmu se pak jedná o 7 % z rozdílu mezi měsíční hrubou mzdou a 4násobkem průměrné mzdy, tj. částky 139 340 Kč.


- Průměrná mzda je také důležitá pro stanovení maximálního a minimálního vyměřovacího základu pro odvody sociálního a zdravotního pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Pro veřejné zdravotní pojištění činí minimální vyměřovací základ 6násobek průměrné mzdy. Pro rok 2020 je to 209 010 Kč a tomu odpovídá i minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění pro rok 2020 ve výši 2 352 Kč.


- Minimální měsíční záloha pro pojistné na sociální zabezpečení je stanovena ve výši 2 544 Kč, v případě vedlejší činnosti je ve výši 1018 Kč. Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění pro rok 2020 je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy, tedy na částku 1 672 080 Kč.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp