Změny v dani z příjmů pro rok 2018 pro fyzické osoby

Aktualizováno: 4. 2. 2020

Zvýšení daňového zvýhodnění na prvé dítě


Pro zdaňovací období roku 2018 bylo navýšeno daňové zvýhodnění na prvé dítě a to z částky 13 404 Kč na částku 15 204 Kč. Poplatníci si tedy mohou měsíčně odečíst o 150 Kč navíc.


Zpřísnění podmínek pro získání daňového bonusu na dítě


Od roku 2018 bude přiznán daňový bonus na dítě pouze poplatníkům, kteří mají tvz. aktivní příjmy, tedy příjmy ze závislé činnosti – ze zaměstnání (§6 ZDP) nebo příjmy ze samostatné činnosti - z podnikání (§7 ZDP). A zároveň celkový příjem z těchto aktivních příjmů musí činit alespoň šestinásobek minimální mzdy (pro rok 2018 je to 73 200 Kč). Poplatníci, kteří mají pouze příjmy z kapitálového majetku (§8 ZDP) nebo pronájmu (§9 ZDP), nemají nárok na získání daňového bonusu, respektive tyto příjmy se nebudou zahrnovat do limitu příjmů, který je nutný pro získání daňového bonusu.


Změny u přiznání slevy na základní nebo rozšířenou invaliditu


Od 1. ledna 2018 došlo k úpravě nároku pro přiznání slevy na invaliditu. Pro uznání nároku na slevu je důležitý okamžik přiznání invalidního důchodu pro invaliditu určitého stupně, nikoliv začátek vyplácení samotného invalidního důchodu, tak jak platilo do konce roku 2017. Poplatník prokazuje nárok na slevu na dani rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně dokladem o výplatě důchodu.


Změny u slevy na držitele průkazu ZTP/P a daňového zvýhodnění na dítě


Od 1. ledna 2018 je poskytnutí zvýšení slevy na manželku (manžela), zvýšeného daňového zvýhodnění a slevy na držitele průkazu ZTP/P navázáno na přiznání statusu zdravotního postižení s nárokem na výhody plynoucí z držby průkazu ZTP/P, a nikoliv na vydání tohoto průkazu. Nárok na tuto slevu poplatník prokazuje průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P.

Změny v důsledku růstu minimální mzdy


Od 1.ledna 2018 se navýšila minimální mzda a to na částku 12 200 Kč. V důsledku zvýšení minimální mzdy dochází k těmto změnám:

- Zvýšení slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) a to na maximální hranici 12 200 Kč za rok.

- Zvýšení hranice nároku na přiznání daňového bonusu ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. na částku 73 200 Kč, respektive na částku 6 100 Kč měsíčně při uplatnění měsíčního bonusu u záloh na daň z příjmů u zaměstnavatele.

- Zvýšení hranice pro úplné osvobození starobních důchodů ve výši 36ti násobku minimální mzdy, což je 439 200 Kč. V případě, že roční důchod bude vyšší než tato částka, osvobození se v roce 2018 na ně nevztahuje.

- Zvýšení minimálního vyměřovacího základu, z kterého se povinně odvádí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 tj. zvýšení na částku 1 647 Kč, a to pro zaměstnance a pro tzv. osoby bez zdanitelných příjmů (jedná se zejména o osoby, které nejsou ani zaměstnanci, ani osobami samostatně výdělečně činnými ani státními pojištěnci).


Změny v důsledku růstu průměrné mzdy


Od 1. ledna 2018 se pro účely důchodového pojištění zvyšuje průměrná mzda, a to na částku 29 979 Kč. Vlivem růstu průměrné mzdy dochází k těmto změnám:


- Průměrná mzda je rozhodující pro výpočet solidárního zvýšení daně. To činí 7 % z rozdílu mezi 48násobkem průměrné mzdy a ročními aktivními hrubými příjmy poplatníka. Tedy příjmy ze zaměstnání a z podnikání. V případě měsíčního výpočtu zálohy na daň z příjmu se pak jedná o 7 % z rozdílu mezi měsíční hrubou mzdou a 4násobkem průměrné mzdy ve výši 119 916 Kč.

- Průměrná mzda je také důležitá pro stanovení maximálního a minimálního vyměřovacího základu pro odvody sociálního a zdravotního pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Pro veřejné zdravotní pojištění činí minimální vyměřovací základ 6násobek průměrné mzdy. Pro rok 2018 je to 179 874 Kč a tomu odpovídá i minimální měsíční záloha ve výši 2 024 Kč.

- Pro pojistné na sociální zabezpečení je minimální měsíční záloha stanovena ve výši 25 % průměrné mzdy, tj. na částku 2 189 Kč, v případě vedlejší činnosti 10 % průměrné mzdy na 876 Kč. Maximální vyměřovací základ je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2018 tedy na částku 1 438 992 Kč.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp